Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou procesu strojárskej výroby / Horizontálna vyvrtávačka – nákup

 

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Miesto realizácie projektu: Svidník
Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou procesu strojárskej výroby.
Fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Stručný opis projektu: Cieľom naštartovanie nových investícií do moderného strojného vybavenia spoločnosti a v konečnom dôsledku aj k rastu pracovných miest.
Špecifické ciele:

 • Horizontálna vyvrtávačka – nákup

Získaná technológia bude ďalej rozvíjaná, adaptovaná alebo integrovaná s inými technológiami alebo službami.

Východiskový stav:

 • Žiadateľ v súčasnosti disponuje strojným zariadením, ktoré je zastarané a nie je schopné konkurencie na trhu. Žiadateľ je v súčasnosti nútený prijímať zákazky na základe zhodnotenia predmetu, objemu a schopnosti. Pokiaľ je od odberateľov vyžadovaná vyššia presnosť obrobenia, prípadne veľký objem výroby je nútený zákazku odmietnuť.

Očakávaný prínos projektu:

 • vytvorenie priestoru pre dynamickejší rast spoločnosti,
 • zvýšenie produktového radu,
 • významný nárast presnosti výroby,
 • zvýšenie budúcich tržieb o 30% ročne,
 • odstránenie prestojov a zníženie závislosti od externých čiastkových dodávateľov,
 • zvýšenie pridanej hodnoty a celkovej pridanej hodnoty o desiatky percent ročne,
 • vytvorenie a udržanie 2 nových pracovných miest a udržanie súčasného počtu zamestnancov vo výrobe,
 • posilnenie technologického líderstva na trhu spoločnosti venujúcich sa kovoobrábaniu a presnej strojárskej produkcii,
 • zvýšenie produkčnej flexibility, rýchlosti a kvality dodávok.
Názov a sídlo prijímateľa: TMC s.r.o, Stropkovská 761/87, 089 01 Svidník
Dátum začatia realizácie projektu: 07/2018
Dátum skončenie realizácie projektu: 06/2019
Logo operačného programu:
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.opvai.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 186 105,00 EUR